DENR Charter

Print

AGUD MAPASANYUG ANG NAGAKAIGO NGA PAGPALAB-OT SANG MGA

SERBISYO PUBLIKO KAG SARANG MABUHINAN UKON MALIKAWAN ANG

RED TAPE SA DENR REHIYON 6

 

KATUYUAN SANG KALIG-UNAN SANG KASUGUAN PARA SA PUMULUYO

(CITIZEN’S CHARTER)

 

Agud mapasanyug kag mapatuman sa DENR ang matinlo kag hayag nga pamaagi sa pagpakig-angot sa publiko paagi sa pagpa hapos sang mga pagsulundan kag pamaagi sa mga nagapanguna nga mga serbisyo, pagbalay sang mga pagsulundan sa tanan nga mga transaksyon kag pagsiguro nga ini tanan mahibaluan sang tagsa ka pumuluyo.

 MANDO

Ang DENR amo ang nagapanguna nga ahensya sang gobyerno nga ginasaligan para sa pagkonserbar, pagdumala, pagpasanyog  sang nagakaigo nga paggamit sang palibot kag mga dunang manggad sang pungsod.

PANAN-AWAN

Isa ka pungsod nga malipayon kag tayuyon ang pag-angkon sang iya dunang manggad nga matinlo kag mainuswagon nga palibot.

MISYON

Ang DENR mangin mabaskog nga palahinandigan agud bug-os nga malab-ot ang tayuyon nga pag-uswag, paghatag ligwa sa tanan nga mga pumuluyo sa pagpakigbahin, pag-amlig, pagkonserbar kag pagmanehar sang palibot kag dunang manggad para sa karon kag sa palaabuton nga mga henerasyon.

Agud malab-ot ang mga masunod nga katuyuan sang may kadasig, kapisan kag nagakaigo nga serbisyo sa mga masunod nga nagapanguna nga serbisyo sang DENR nga mahimo pangayuon sang mga pumuluyo: 

 

 1. Aplikasyon para sa libre nga titulo [Free Patent]
 2. Paghatag sang Survey Authority [Issuance of Survey Authority]
 3. Paghatag sang Certificate of Tree Plantation Ownership [Certificate of Tree Plantation Ownership ]
 4. Paghatag sang Certificate of Verification [pagpautod/paghakot sang Non-wood products sa sulod sang pribado nga duta, halimbawa: kawayan, mga balagon, nipa, kag iban pa.][Certificate of Verification - Cutting-Transport NWFP within Private Land]
 5. Paghatag sang Certificate of Verification [ pagpa-utod kag paghakot sang gintanum apang Non-Premium nga kahoy sa sulod sang pribado nga duta][Certificate of Verification - Cutting and Transporting of Planted and Non Premium Trees within Private Land]
 6. Aplikasyon para sa pagparehistro sang Chainsaw [Application for Chainsaw Registration]
 7. Aplikasyon para sa Certificate of Wildlife Registration [CWR] [Citizen Charter No. 7 (BMB) 2 - ed]
 8. Paghatag sang Local Transport Permit [LTP] para sa mga ilhas nga tanum kag kasapatan (Wildlife) ( kaugalingon nga ginasagod)[8 Citizen Charter No. 8 (BMB) 2]
 9. Paghatag sang libre nga Titulo para sa Balalayan nga Duta (Residential Free Patent)
 10. Pagproseso sa aplikasyon para sa pag isyu sang Tree Cutting Permits/Special Tree Cutting Permits  (pang publiko nga lugar, pribado nga duta, mga dalagko nga projekto infrastraktura, proyekto sang gobyerno)[FMB - ed]
 11. Issuance of a certification of No Records/Appeal/Motion for Reconsideration. etc.
 12. Document authrentication
 13. Sale of Bidding Documents
 14. Preparation of Obligation Request
 15. Precess of Disbursement and Other Transactions
 16. Preparation, Processing and Issuance of Check

Procedure for filling of complaints
Pormas mag reklamo